Müslim İbn Ebî Meryem’in Güvenilirlik Katsayısı (η) : İhtimal Hesapları Merkezli Hadis Rivayet Sistemi Teorisine bir Uygulama

Bu çalışma, ihtimal hesapları merkezli hadis rivayet sistemi teorisinin nâkiller üzerinden bir tatbikâtını ihtivâ etmektedir. Meçhûliyeti giderilmek üzere seçilen râvi tâbi‘în’den Müslim İbn Ebî Meryem’ dir. Nâkilin kaynaklarda yer alan senetli bütün rivayetleri tespit edilip analiz edilerek meçhul nâkillere dayalı güvenirlik katsayısı η hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanılarak nâkilin ayrıca gücü çıkarılmış ve tüm bunlar bir tabloda sunulmuştur. Makalenin sonuç kısmında hadis münekkidlerinin söz konusu râvi ile alâkalı olarak öngördükleri cerh ve ta‘dil lafızlarının dereceleri ile burada örneğini sunduğumuz ihtimal hesapları merkezli hadis rivayet sistemi teorisiyle hesaplanan η mukayese edilerek bir değerlendirmede bulunulmuştur.

PDF