Ömer İbn Abdullah İbn ‘Urve’nin İhtimal Hesapları Merkezli Hadis Rivayet Sistemi Modelinde Güvenirlik Katsayısı η’nın Hesaplanması

Bu çalışma, ihtimal hesapları merkezli hadis rivayet sistemi modelinin nâkiller üzerinden bir tatbikâtını ihtivâ etmektedir. Meçhûliyeti giderilmek üzere seçilen ravi etbâ‘u’t-tâbi‘în’den Ömer İbn Abdullah İbn ‘Urve İbnü’z-Zübeyr’dir. Nâkilin mevcut tüm rivayetleri analiz edilerek meçhul nâkillere dayalı güvenirlik katsayısı η hesaplanmıştır. Makalenin sonuç kısmında hadis münakkidlerinin söz konusu ravi ile alâkalı olarak öngördükleri rütbelerle, hesaplanan η arasında bir değerlendirmede bulunulmuştur.

PDF